USŁUGI KANCELARII

Podział majątku wspólnego małżonków

Dotyczy majątku objętego wspólnością ustawową małżonków, Sąd ustala skład i wartość majątku wspólnego , wysokość ich udziałów i rozstrzyga o pobranych pożytkach, nakładach i spłaconych długach po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. W sprawie o podział majątku wspólnego nie jest wyłączone zawarcie ugody.

Czym jest podział  majątku ?

Podział majątku jest wyjściem ze współwłasności majątkowej, łączącej małżonków w sytuacji, gdy nie zawierali innych umów majątkowych przed zawarciem małżeństwa lub już w trakcie jego trwania. Najprościej rzecz ujmując oznacza to sytuację, w której małżonkowie otrzymują na własność określone ruchomości i nieruchomości, które wcześniej stanowiły przedmiot ich współwłasności i wyrównują różnice w wartości udziałów przez dopłaty.

Jakie są rodzaje podziału majątku wspólnego?

 • polubowny podział majątku,
 • sądowy podział majątku,

 

Wspólny majątek może zostać podzielony w różny sposób:

 • w wyniku sądowego postępowania nieprocesowego,
 • wyroku orzekającego rozwód,
 • w wyroku orzekającym separację,
 • na podstawie umowy zawartej między małżonkami.

 

Małżonkowie mogą zawrzeć ugodę w sprawie podziału majątku i w tym celu udać się do notariusza. Jednakże w sytuacji braku zgody pomiędzy małżonkami należy zwrócić się do sądu w wnioskiem o dokonanie podziału majątku i w tym przypadku pomoc adwokata może jawić się jako nieoceniona. Sprawy z zakresu podziału majątku jawią się jako trudne. Sprawa sądowa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od stopnia jej skomplikowania. 

 

Kiedy można dokonać podziału majątku wspólnego?

Dopiero kiedy ustanie wspólność majątkowa, małżonkowie mogą domagać się jej podziału. Taka sytuacja może mieć miejsce:

 • po orzeczeniu rozwodzie,
 • po orzeczeniu separacji,
 • w wyniku unieważnienia małżeństwa,
 • w wyniku śmierci jednego lub dwojga małżonków,
 • po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków,
 • na podstawie orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • po ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez sąd.

Sądowy podział majątku wspólnego może polegać na:

 • fizycznym przydzieleniu konkretnych składników majątku byłym małżonkom,
 • określeniu wysokości dopłat, jeżeli istnieje różnica wartości składników majątku,
 • przyznaniu jednemu małżonkowi majątku i spłacie w związku z tym drugiego,
 • sprzedaży przedmiotów, które należą do majątku wspólnego i podzielenia uzyskanej kwoty między byłych małżonków w sposób proporcjonalny do wielkości udziałów w majątku wspólnym.

 

Ile kosztuje podział majątku wspólnego ?

Koszty dokonania podziału majątku będą zależały od wartości dzielonego majątku i sposobu podziału.

Jeśli podział majątku wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego , to koszty będą uzależnione od wysokości taksy notarialnej. Jeśli majątek wspólny będzie dzielony w postępowaniu sądowym, kwestia opłat wygląda następująco:

 • opłata stała w kwocie 1.000 złotych – pobiera się ją od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat