USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umów o roboty budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się oddać umówiony obiekt a inwestor miedzy innymi do odebrania obiektu i zapłaty wynagrodzenia. Jeżeli wykonawca chce zawrzeć umowę z podwykonawcą ( o roboty budowlane), wymagana jest zgoda inwestora .Inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Wykonawca może żądać od inwestora tzw. gwarancji zapłaty i w razie jej nie uzyskania przez inwestora w odpowiednim terminie może od umowy odstąpić. Wykonawca i podwykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu. Wykonawca lub podwykonawca mogą być zobowiązani do zapłaty kary umownej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna należy się niezależnie od wysokości szkody poniesionej przez uprawnionego , ale strony mogą zastrzec w umowie że odszkodowanie może przewyższać karę umowną.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat