USŁUGI KANCELARII

Roszczenia z umów ubezpieczenia

W umowie ubezpieczenia ,ubezpieczyciel w zamian za zapłacenie składki, zobowiązuje się spełnić świadczenie w razie zajścia przewidzianego umowie wypadku ubezpieczeniowego, przy ubezpieczeniu majątkowym – jest to odszkodowanie za szkodę powstała wskutek wypadku przewidzianego umowie a przy ubezpieczeniu osobowym – najczęściej suma pieniężna w razie zajścia wypadku w życiu osoby ubezpieczonej przewidzianego w umowie. Rodzajem ubezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na mocy którego uprawniony otrzymuje odszkodowanie za wyrządzona mu szkodę przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Poszkodowany może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność kierowców pojazdów mechanicznych ( najczęściej samochodów) za szkody na osobie lub mieniu w związku z ruchem tych pojazdów. Zakład ubezpieczeń odpowiada jednak w granicach odpowiedzialności sprawcy za spowodowanie np. wypadku drogowego, a nawet czasami odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej jest wyłączona. Wypadki drogowe są najczęstszym źródłem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat