USŁUGI KANCELARII

Sprawy o rozwód

Rozwód może być orzeczony z winy obu małżonków, z winy jednego małżonka, albo bez orzekania o winie. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka miedzy innymi o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o alimentach na ich rzecz, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków po rozwodzie.

Jedną z najczęstszych zawinionych przez małżonka przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego jest zdrada małżeńska. Niekiedy jednak  małżonek który zdradził drugiego małżonka może nie być uznany za winnego rozpadu małżeństwa, ( może wówczas uchronić się od płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka). Dzieje się tak wtedy, gdy np. małżonek w pewnych okolicznościach zdradził drugiego małżonka ale już po rozpadzie pożycia między nimi, albo np. gdy po zdradzie małżeńskiej drugi małżonek kontynuował współżycie przez dłuższy okres czasu , wiedząc o zdradzie, albo też np.gdy w wypadku zdrady małżeńskiej drugi małżonek bezustannie „zatruwał” życie małżonkowi który cudzołożył.  Kiedy  małżonek podejmie jedną z najcięższych decyzji w życiu i zdecyduje się na złożenie do Sądu pozwu o rozwód,  składający pozew  musi odpowiedzieć na sobie na podstawowe pytanie- czy w pożyciu małżonków doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje, gdy wygasną miedzy małżonkami wszelkie więzi łączące małżonków, a mianowicie:

-więź duchowa,

-fizyczna,

-gospodarcza.

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić wówczas, kiedy na podstawie okoliczności sprawy można stwierdzić, że pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej we wszystkich wyżej wymienionych płaszczyznach. Nie da się sztywno określić czasu jaki musi upłynąć, aby móc udać się do sądu z pozwem rozwodowym. W każdym przypadku będzie to rozpatrywane indywidualnie. Często problemy trwają na przestrzeni lat, a czasem wystarczy jedno zdarzenie, które wpłynie na taką decyzję i przekreśli dalsze trwanie małżeństwa jak np. pobicie małżonka, zdrada, popełnienie ciężkiego przestępstwa.

Aby skutecznie wnieść pozew o rozwód konieczne jest  skompletowanie wszystkich istotnych dokumentów niezbędnych do sporządzenia i złożenia pozwu. Jest to przed wszystkim:

– odpis skrócony aktu małżeństwa,

-odpis skrócony aktów urodzenia małoletnich dzieci,

-zaświadczenie o dochodach małżonków,

-dochody potwierdzające wysokość kosztów utrzymania,

-potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł,

-wskazanie innych dowodów na które powołują się strony w toku postepowania

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Następnie należy podjąć decyzję  czy występujemy o rozwód z orzekaniem o winie, czy też bez takiego orzekania. Rozwód bez orzekania o winie jest co do zasady dużo szybszą opcją i całość postępowania może ograniczyć  się w zasadzie do jednej rozprawy. Natomiast biorąc pod uwagę rozwód z orzeczeniem o winie należy brać pod uwagę kilka lub nawet kilkanaście rozpraw.

Przy składaniu pozwu o rozwód należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł niezależnie od tego czy składamy pozew o rozwód z orzekaniem,  czy bez orzekania o winie. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania. Jeżeli doszło do rozwodu bez orzekania o winie, połowa z opłaty stałej od pozwu (300 zł) zostanie powodowi zwrócona przez sąd, zaś druga strona powinna zwrócić powodowi 150 zł.

Obligatoryjnymi elementami wyroku rozwodowego są:

  1. Orzeczenie o winie,
  2. Władza rodzicielska,
  3. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania,
  4. Alimenty dla dziecka

Pozew wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami składamy do sądu okręgowego, właściwego z uwagi na ostatnie miejsce wspólnego zamieszkania małżonków,  Jeśli adres ten jest nieaktualny, dokumenty składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Pozew można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat