USŁUGI KANCELARII

Sprawy z zobowiązań

Odszkodowanie z tytułu wypadków drogowych. Dotyczą szkód na osobie. Jeżeli wskutek kolizji lub wypadku drogowego poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) przysługuje mu jednorazowe zadośćuczynienie pieniężne (odszkodowanie niemajątkowe), lub zwrot kosztów leczenia, odpowiednia renta, a także suma potrzebna z góry na koszty leczenia, czy też potrzebna dla przygotowania do wykonywania innego zawodu (odszkodowanie majątkowe). Odszkodowania za wypadki drogowe dotyczą także szkód w mieniu w przypadku uszkodzenia rzeczy np. wskutek zderzenia się pojazdów przysługuje poszkodowanemu rekompensata pieniężna (odszkodowanie majątkowe).Ponadto najbliższa rodzina zmarłego wskutek wypadku drogowego, może żądać od sprawcy lub zakładu ubezpieczeń kierowcy pojazdu odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia
z powodu jego śmierci.

Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów. Przysługuje wtedy, gdy druga strona kontraktu nie wypełni obciążającego ją obowiązku najczęściej ze swojej winy , a uprawniony poniesie wskutek tego szkodę majątkowa. Dotyczy to następujących umów; – sprzedaży (i odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady sprzedanego towaru), dostawy, kontraktacji,
o dzieło (i odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi z wady dzieła) , o roboty budowlane, najmu  związanego z nią czynszu, dzierżawy, leasingu, użyczenia , pożyczki, poręczenia, prowadzenia rachunku bankowego, zlecenia prowadzenia spraw, agencyjnej, komisu, spedycji, przewozu osób i rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym ( regulowanym poprzez konwencje CMR),ubezpieczenia osób i rzeczy ,darowizny nieruchomości i ruchomości i ich odwołania, renty, dożywocia i innych zawieranych w ramach zasady swobody umów.

Windykacja – jest szczególnym przypadkiem dochodzenia swoich roszczeń tj. wierzytelności, od dłużnika najczęściej wierzytelności o zapłatę ( np. z tytułu niezapłaconych faktur, z tytułu nie wydania zakupionego towaru). Windykacja może być prowadzona polubownie w drodze negocjacji a następnie przed Sądem w celu egzekucji roszczenia pieniężnego przez komornika sądowego.

Odszkodowania z innych zdarzeń, tj. bezpodstawnego wzbogacenia się i z czynów niedozwolonych, Osoba która bezpodstawnie wzbogaciła się kosztem innej osoby nawet bez swojej winy ma obowiązek zwrócić tę korzyść. Natomiast czyn niedozwolony ( delikt) polega na wyrządzeniu drugiemu szkody najczęściej ze swojej winy, ( np. wskutek przestępstwa, miedzy innymi wskutek następujących przestępstw; spowodowania wypadku drogowego, pobicia, zgwałcenia, znęcania się psychicznego
i fizycznego nad inną osobą, zniesławienia znieważenia, łapownictwa biernego i czynnego, fałszerstwa dokumentów, kradzieży, oszustwa, paserstwa). Jeżeli wskutek deliktu poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) przysługuje mu zadośćuczynienie pieniężne jednorazowe (odszkodowanie niemajątkowe),lub zwrot kosztów leczenia, odpowiednia renta, a także suma potrzebna
z góry na koszty leczenia czy też potrzebna dla przygotowania do wykonywania innego zawodu (odszkodowanie majątkowe).Jeżeli wskutek deliktu nastąpiła szkoda w mieniu (w przypadku uszkodzenia rzeczy, czy kradzieży) przysługuje odszkodowanie majątkowe. Ponadto najbliższa rodzina zmarłego wskutek popełnienia deliktu , może żądać od sprawcy lub zakładu ubezpieczeń sprawcy odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia z powodu jego śmierci.

ZESPÓŁ

Marek Sawicki

Adwokat

Aleksandra Marciniak

Adwokat