USŁUGI KANCELARII

Prawo Zarządzania Korporacjami, Spółkami, Przedsiębiorstwami

 • Prowadzenie wszelkich negocjacji pomiędzy przyszłymi lub aktualnymi wspólnikami albo akcjonariuszami spółek,
 • Obsługa i prawna spółek,
 • Przygotowywanie opinii prawnych dla spółek,
 • Przygotowanie projektów umów spółek,
 • Prowadzenie postepowania rejestrowego spółek,
 • Przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, protokołów z posiedzeń i zgromadzeń,
 • Opracowywanie koncepcji podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego spółek,
 • Przygotowywanie podziału, łączenia oraz i dokonywania innych przekształceń w spółkach,
 • Reprezentacja wspólników i akcjonariuszy,
 • Reprezentacja w sporach o zaskarżanie uchwał spółek,
 • Przygotowywanie koncepcji spadkobrania wszelkich praw majątkowych wynikających ze spółek,
 • Likwidacja podmiotów gospodarczych.

Cywilne Prawo Budowlane i Inwestycyjne na Nieruchomościach

 • Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów o roboty budowlane, o dzieło, o generalne wykonawstwo inwestycji oraz pełna analiza tych umów,
 • Windykacja roszczeń generalnego wykonawcy, wykonawcy i podwykonawcy, usługodawców i usługobiorców,
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości i inwestycji na nieruchomości,
 • Pomoc i reprezentowanie uczestników procesu inwestycyjnego we wszystkich sporach,
 • Problematyka odstąpienia od umów i kar umownych prawie budowlanym,
 • Reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych i przed Krajowa Izbą Odwoławczą,
 • Całkowita obsługa prawna inwestycji,
 • Obsługa przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
 • Utworzenie zabezpieczeń roszczeń wierzyciela na cudzej nieruchomości i ruchomości,
 • Negocjacje i przygotowanie umów deweloperskich,
 • Prostowanie wszelkich stanów w księgach wieczystych.

Prawo Cywilne

 • Sprawy z zobowiązań ( odszkodowanie z tytułu wypadków drogowych, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, windykacja, odszkodowania z innych zdarzeń, tj. bezpodstawnego wzbogacenia się i z czynów niedozwolonych),
 • Sprawy spadkowe (o ustalenie nieważności testamentu, o zachowek, o stwierdzenie praw do spadku po zmarłym, o dział spadku),
 • Sprawy z prawa rzeczowego ( o wydanie nieruchomości lub o zaniechanie naruszeń nieruchomości, o ochronę naruszonego posiadania, Sprawy o zakaz przechodu lub przejazdu, Sprawy o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, O wykup gruntu przez posiadacza, O zasiedzenie własności nieruchomości, O zniesienie współwłasności, O rozgraniczenie nieruchomości).

Prawo Karne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Między innymi sprawy z tytułu:

 • Odszkodowań za wypadki przy pracy,

 • O zapłatę wynagrodzenia,

 • Odwołania od decyzji ZUS.