RODO

Szanowni Państwo, w związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), poniżej przesyłam informacje dotyczące danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Marek Sawicki i Adwokat Aleksandra Marciniak Wspólnicy spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka Sawicki i Marciniak S.C. z siedzibą w Turku przy ulicy Legionów Polskich 1/37, 62-700 Turek,.

Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a my dochowujemy wszelkich starań by zadbać o ich bezpieczeństwo. Dane te gromadzone są i przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie do celów prowadzonych spraw i wykonania łączącej nas umowy. Dane osobowe gromadzone są również w celu wysyłania korespondencji, zapewnienia obsługi i kontaktu z kancelarią, zapewnienia funkcjonalności oferowanych usług, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwienia dokonanie płatności za usługi.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa powyżej, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Adwokata Marka Sawickiego i Adwokata Aleksandrę Marciniak. Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: pracownikom i współpracownikom Kancelarii, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), wyłącznie na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każda osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W takiej sytuacji, administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Adwokatem Markiem Sawickim i Adwokatem Aleksandrą Marciniak pod adresem numerem telefonu 669-292-669 oraz adresem e –mail : kancelaria@sawickimarciniak.pl.