Wyrok oddalający apelację

W dniu 29 stycznia 2015 roku przed Sądem Okręgowym w Koninie zapadł wyrok oddalający apelację pozwanego Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu od korzystnego dla Klienta kancelarii wyroku Sądu Rejonowego w Turku uwzględniającego ograniczenie immisji hałasu wynikającego z ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 470 (Aleje Jana Pawła II w Turku) poprzez zamontowanie ekranów akustycznych po stronie drogi od bloków mieszkalnych ulicy Spółdzielców. Sąd odwoławczy podzielił stanowisko Kancelarii i ustalenia sądu I instancji o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego, który stał się hałasem o tzw. dużej uciążliwości. Istotną okolicznością jest fakt, iż jeszcze w 2016 roku ekrany akustyczne mają być zamontowane.
( 2.03.2015 r.)