Marek Sawicki - Adwokat

Adwokat Marek Sawicki po ukończeniu aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym pracował od 1992r jako Sędzia Sądu Rejonowego, następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym. W trakcie praktyki zawodowej
był okresowo oddelegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe prawa europejskiego w Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia podyplomowe prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Turku która z należną atencją podejmuje się prowadzenia spraw, zwłaszcza trudnych i precedensowych.
Doświadczenie, rzetelność i skuteczność budują kapitał kancelarii głównie dzięki sukcesom jej klientów.

W praktyce adwokata i zakresie jego usług szczególne miejsce zajmują następujące dziedziny prawa:

Prawo Zarządzania Korporacjami, Spółkami, Przedsiębiorstwami.

1.Prowadzenie wszelkich negocjacji pomiędzy przyszłymi lub aktualnymi wspólnikami albo akcjonariuszami spółek
2. Obsługa i prawna spółek
3. Przygotowywanie opinii prawnych dla spółek
4.Przygotowanie projektów umów spółek
5.Prowadzenie postepowania rejestrowego spółek
6.Przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, protokołów z posiedzeń i zgromadzeń,
7. Opracowywanie koncepcji podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego spółek
8.Przygotowywanie podziału, łączenia oraz i dokonywania innych przekształceń w spółkach;
9. Reprezentacja wspólników i akcjonariuszy
10.Reprezentacja w sporach o zaskarżanie uchwał spółek
11.Przygotowywanie koncepcji spadkobrania wszelkich praw majątkowych wynikających ze spółek
12.Likwidacja podmiotów gospodarczych

Prawo Budowlane i Inwestycyjne na Nieruchomościach

1.Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów o roboty budowlane, o dzieło, o generalne wykonawstwo inwestycji oraz pełna analiza tych umów
2.Windykacja roszczeń generalnego wykonawcy, wykonawcy i podwykonawcy, usługodawców i usługobiorców
3.Analiza stanu prawnego nieruchomości i inwestycji na nieruchomości
4.Pomoc i reprezentowanie uczestników procesu inwestycyjnego we wszystkich sporach
5.Problematyka odstąpienia od umów i kar umownych prawie budowlanym
6. Reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych i przed Krajowa Izbą Odwoławczą
7.Całkowita obsługa prawna inwestycji
8. Obsługa przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych
9. Obsługa wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
10. Utworzenie zabezpieczeń roszczeń wierzyciela na cudzej nieruchomości i ruchomości
11.Negocjacje i przygotowanie umów deweloperskich
12.Prostowanie wszelkich stanów w księgach wieczystych

Prawo cywilne ( między innymi- odszkodowania z tytułu wypadków drogowych i innych zdarzeń i umów, zwrot opłat za karty pojazdu, sprawy o zapłatę, spadkowe, z umów sprzedaży i gwarancji, o najem , o dzieło, o roboty budowlane, sprawy związane z nieruchomościami i lokalami, pozwy zbiorowe, ubezpieczenia w tym wypłaty
z tzw. polis posagowych PZU, waloryzacjach świadczeń,windykacja także dochodzenie roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia, sprawy z postępowania egzekucyjnego).

Prawo gospodarcze (między innymi- doradztwo prawne ,negocjacje treści umów, postępowanie pojednawcze, zastępstwo procesowe, windykacja wierzytelności, spółki)

Prawo rodzinne i osobowe ( między innymi-rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, sprawy
z małoletnimi, ubezwłasnowolnienie)

Prawo karne ( między innymi – przygotowywanie pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego
i przed sądem,reprezentacja pokrzywdzonego, obrona, sprawy prowadzenia pojazdów i rowerów pod wpływem alkoholu, wypadki drogowe, )

Prawo pracy (między innymi.-odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy )

Formy świadczone przez adwokata:

 • ustne porady prawne
 • pisemne opinie (analiza różnych stanów prawnych ich prognoza, w tym umów, spraw sądowych)
 • prowadzenie negocjacji (w sprawach rodzinnych w tym rozwodowych, o podział majątku, z prokuraturą,
  w sprawach sądowych)
 • reprezentacja przed sadami i w postępowaniu przygotowawczym – jako pełnomocnik procesowy,
 • oskarżyciel albo obrońca ustanowiony z urzędu albo z wyboru.

Aleksandra Marciniak - Adwokat

Adwokat. Doradca restrukturyzacyjny. Syndyk w postępowaniach upadłościowych. Z branżą prawniczą związana od 20 lat.  Od 2009 roku zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Interesują ją zagadnienia prawa gospodarczego, a w szczególności upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także  prawa cywilnego, szczególnie prawo rzeczowe i spadki.  Może się pochwalić wieloma sukcesami zawodowymi.  Ma doświadczenie w ratowaniu przedsiębiorstw i rolników u progu bankructwa,  przed egzekucjami i likwidacją majątku. Dzięki jej zaangażowaniu w postępowania restrukturyzacyjne – dłużnicy odzyskują płynność finansową.  Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.  Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Złożyła egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i została wpisana na listę doradców restrukturyzacyjnych.  Na bieżąco chętnie pogłębia wiedzę, śledzi zmiany w ustawodawstwie, uczestniczy w szkoleniach i kongresach branżowych, a także skierowanych dla praktyków studiów podyplomowych, takich jak Studium Prawa Upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  i Podyplomowe Studium Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ponadto w praktyce adwokat i zakresie jej usług , poza sprawami z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, szczególne miejsce zajmują :

 1. Kompleksowa obsługa  prawna osób fizycznych i prawnych,  w tym spółek.
 2.  Przygotowywanie opinii prawnych .
 3. Przygotowanie projektów umów.
 4. Windykacja należności.
 5. Sprawy  o odszkodowanie i zadośćuczynienie  przeciwko osobom fizycznym i prawnym, w towarzystwom ubezpieczeń ,  zwłaszcza z  tytułu wypadków drogowych.
 6. Sprawy o rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego.
 7. Sprawy dotyczące nieruchomości, w tym  sprawy o zasiedzenie.
 8. Sprawy spadkowe.
 9. Obrona w postępowaniach karnych.

 Formy usług świadczonych  przez adwokata są następujące:

 • ustne porady prawne
 • pisemne opinie (analiza różnych stanów prawnych ich prognoza, w tym umów, spraw sądowych)
 • prowadzenie negocjacji (w sprawach rodzinnych w tym rozwodowych, o podział majątku, z prokuraturą, w sprawach sądowych)
 • reprezentacja przed sądami , prokuraturą, policją.

Justyna Różycka - Adwokat

Opis doświadczenia

Tomasz Janiak - Aplikant adwokacki

Opis doświadczenia

Justyna Jabłońska - Aplikant

Opis doświadczenia

Paulina Łuczak - prawnik

Opis doświadczenia

Kamila Chabraś - Asystentka

Opis doświadczenia

Dominika Klimczak - Asystentka

Opis doświadczenia